Vedtægter

VEDTÆGTER

for UhRe Lokalråd

§1


1.1.

Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.


1.2.

Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.


1.3.

Lokalrådet har til formål, iden udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende orientering gennem “Sognebladet Notabene” eller gennem medierne om rådets arbejde, f.eks. på ‘www.facebook.dk/UhReLokalraad'§2


2.1.

Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes hvert år i marts måned. Dette møde indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel, på lokalrådets hjemmeside, lokalrådets Facebookside, opslagstavler i områdets institutioner/klubber, eller ved annoncering i lokalavis/-blad. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse.

Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Kassererens beretning.


4. Indkomne forslag.


5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).

6. Eventuelt.2.2.

Borgere, der er fastboende i lokalrådets definerede område, kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.§3


3.1.

Lokalrådet består af 5 medlemmer fordelt så geografisk som muligt, plus 1 suppleant. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med ‘formand’, ‘sekretær’ og ‘menig medlem’ på valg i lige år, og ‘kasserer’ samt ‘næstformand’ på valg i ulige år. ‘Suppleant’ vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.


(Valg af lokalråd og suppleant sker ved skriftlig afstemning. Antal navne der skal skrives på stemmesedlen, skal være mindst det antal pladser i lokalrådet, der er på valg).


3.2.

Lokalrådet konstituerer sig selv med ‘formand’, ‘næstformand’, ‘sekretær’, ‘kasserer’ og ‘menig medlem’ på førstkommende møde. Posterne offentliggøres.§4


4.1.

Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde i 2. uge i hver måned, dog undtaget Juli og December - og iøvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden. Suppleanten medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.


Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse. Der føres beslutningsprotokol ved hver møde.


4.2.

Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at lokalrådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af dets medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.§5


5.1.

Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende orientering om dets arbejde.§6


6.1.

Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt eventuelle tilskud fra kommune og region m.fl.


6.2.

Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, dvs. fra 1.1. til 31.12.§7


7.1.

Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på en borgermøde, på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.§8


8.1.

Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet i marts og vedtages ved 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.§9


9.1.

Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 medlemmer. Opløsningen skal ske på et borgermøde.


9.2.

Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende borgermøder.


9.3.

Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af eventuelt opsparet formue.Vedtægterne for UhRe Lokalråd er vedtaget på Generalforsamlingen, d. 20. april 2016.

Senest revideret ved Generalforsamlingen, d. 21. marts 2017.